Användarvillkor - Aatos.app

ALLMÄNT

Med tjänsten avses Aatos.app -internettjänst, som hittas på adressen https://aatos.app/se/.

Tjänsteleverantör är Aatos Legal Technology Oy (2901500-3).

Med användare avses alla som använder tjänsteleverantörens tjänst.

Användningsvillkoren träder i kraft när användaren börjar använda tjänsten. Användaren samtycker till att följa användarvillkoren innan tjänsten används. Användningsvillkoren täcker hela tjänsteleverantörens tjänst. Om inget annat överenskommits eller anges gäller användningsvillkoren även för ytterligare tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Finsk rätt gäller för tjänsten och användarvillkoren. Observera att du som konsument inte kan fråntas de obligatoriska rättigheter som du tillerkännes i den konsumentlagstiftning som gäller i din hemvist.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt och utan förvarning göra ändringar i användarvillkoren. Ändringarna träder i kraft omedelbart. Tjänsteleverantören har rätt att överföra avtal i enlighet med användarvillkoren till en tredje part.

1. TJÄNSTEN

Aatos.app är en automatiserad onlinetjänst som gör det möjligt att skapa olika juridiska dokument.

2. ANVÄNDARE

Användaren av tjänsten blir kund hos tjänsteleverantören i samband med registreringen av Aatos-konto. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för att användarens användar-ID introduceras till en tredje part eller åtgärder utförda av användar-ID. Användaren måste omedelbart rapportera till tjänsteleverantören, om det användarnamn eller lösenord han eller hon innehar förloras eller kommer en tredje part till handa.

Användaren får endast begränsad åtkomst till tjänsten. Till användaren överförs inte de immateriella rättigheter som tjänsteleverantören äger. Användaren har inte rätt att dela eller överföra rätten att använda tjänsten eller användar-ID:et till en tredje part.

Användaren får inte ladda ner tjänstens material som skyddas av immateriella rättigheter eller annat olagligt material om användaren inte har samtycke från innehavaren av den immateriella rättigheten. Tjänsteleverantören har rätt att använda, vidarebefordra, sammanställa eller på annat sätt använda innehållet som läggs till tjänsten av användaren. Användaren överför till tjänsteleverantören alla rättigheter relaterade till det material han eller hon har lagt till.

Genom att använda tjänsten godkänner användaren mottagandet av direktmarknadsföringsmeddelanden. Användaren kan enkelt och kostnadsfritt förbjuda direktmarknadsföring.

2.1 KUNDBASERAD ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Kundbaserad direktmarknadsföring skickas till användare på den e-postadress som fungerar som användarnamn för kontot. Aatos.app skickar meddelanden relaterade till tjänsten och meddelanden med kundförmåner till användare via e-post. Kundförmåner är gratis eller rabatterade förmåner för användare. Dessa meddelanden skickas till registrerade användare som har meddelat en e-postadress när tjänsten startas och som har informerats om denna kommunikation när tjänsten inleds. Innehållet i meddelandena relaterar alltid till tjänster som liknar de som redan används av användaren.

Meddelanden kan avvisas direkt via en länk i meddelandet eller genom att kontakta vår kundtjänst (kundtjanst@aatos.app).

3. INGÅENDE AV AVTAL OCH UPPFYLLANDE AV AVTAL

För att kunna använda Atos-tjänster måste du registrera ett Aatos-konto. I samband med registreringen, samt när användningen av tjänsten inleds, accepterar användaren användarvillkoren för tjänsten Aatos.app. Tjänsteleverantören ansvarar för att tillhandahålla tjänsten omedelbart efter mottagandet av betalningen.

4. INSAMLING AV INFORMATION

Tjänsteleverantören samlar in information i enlighet med tjänsteleverantörens integritetspolicy.

5. ÅNGERRÄTT OCH NÖJD KUND-GARANTI

5.1 Ångerrätt

Användaren har inte ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen 2 kap 11 §, eftersom varan tillverkas enligt användarens personliga anvisningar och därmed får varan en tydlig personlig prägel. Efter betalningen har tjänsteleverantören och användaren fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter i sin helhet.

5.2 Nöjd Kund-Garanti

En användare som köpt en produkt får nöjd kund-garanti under 30 dagar från köpet. Nöjd Kund-Garanti innebär att kunden har rätt att kostnadsfritt ändra dokumentet. Om användare vill utnyttja sin rätt till Nöjd Kund-Garanti ska han eller hon vara i kontakt med tjänsteleverantörens kundtjänst (kundtjanst@aatos.app).

5.3 Återgång av köp

Vid återgång av köp görs återbetalningen med samma betalningsmetod som användes i beställningen.

5.4 Tjänstens pris och betalningsvillkor

Priset på Aatos onlinetjänster bestäms i enlighet med den giltiga prislistan. Priserna finns på https://aatos.app/se och på produktspecifika sidor.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra priserna på tjänsterna.

Betalningsleverantör är Klarna Bank AB. Klarna Bank ABs betalningsvillkor.

5.5 Reklamation

Användaren måste omedelbart kontakta tjänsteleverantören vid eventuella fel eller brister relaterade till tjänsten han eller hon har köpt. Klagomålet bör göras så snart användaren har märkt felet eller borde ha märkt felet. Klagomål kan göras via e-post till kundtjanst@aatos.app.

6. FÖRVARING OCH BEVAKNING AV DOKUMENT

Tjänsteleverantören samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (Förbund) och erbjuder bevakning och förvaring av dokument hos Förbundet.

Sveriges Begravningsbyråers Förbund ansvarar i sin helhet och ensam för förvaringen och bevakningen av dokumentet. Tjänsteleverantören ansvarar inte för förvaringen och bevakningen och har inget ansvar berörande bland annat, men inte uttömmande, förstörelse och förlust av dokumenten, eller för skador som uppkommer på grund av bristande förvaring och/eller bevakning.

7. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Användaren ansvarar för riktigheten i den tillhandahållna informationen och ansvarar för eventuella fel eller skador som orsakas av felaktig information.

Tjänsteleverantörens skyldighet att kompensera användaren för direkta kostnader och skadorna som orsakats av avtalsbrott är i alla situationer maximalt priset av tjänsten som tjänsteleverantören levererar användaren. Pris betyder den del av priset som beror på tjänsteleverantören. Myndighetskostnader som betalas av tjänsteleverantören beaktas inte vid beräkning av den maximala skulden.

Tjänsteleverantören ansvarar aldrig för skada som en användare uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet orsakat när hen använt tjänsten.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för avtal, viljeyttringar eller andra förbindelser som användare gemensamt kommit överens om.

Tjänsteleverantören kan inte garantera att tjänsten uppfyller användarens krav eller behov. Tjänsteleverantören kan inte garantera att tjänsten alltid är tillgänglig eller att den fungerar som den ska. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador orsakade av fel eller brister i tjänsten eller serviceinformationen.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt och utan att meddela göra ändringar i användarvillkoren. Tjänsteleverantören har rätt att inom en rimlig övergångsperiod göra ändringar i tillhandahållandet av tjänsten eller helt avsluta tillhandahållandet av tjänsten.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för förstörelse, förlust eller ändring av användarens data eller för skador som orsakats av detta. Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktioner för tredjepartsanslutningar mellan tjänsteleverantörens server och användaren.

8. TVISTELÖSNING

Om ett problem uppstår ska användaren kontakta tjänsteleverantören (kundtjanst@aatos.app). Om en meningsskiljaktighet gällande användarvillkoren inte kan lösas genom en förhandling mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras i allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans. En konsument kan alltid väcka talan vid den behöriga domstolen i hans eller hennes hemvist. Om du är en användare bosatt inom EU, har användaren och Aatos även rätt att använda ODR-plattformen som tillhandahålls av EU-kommissionen för att avgöra tvister. Du kan också hänvisa en tvist till Konsumentverket eller andra motsvarande utomrättsliga institutioner i din hemvist (så som den finska konsumenttvistenämnden, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

9. Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter

Det är möjligt att kontakta tjänsteleverantören via chatt eller e-post. Kundtjänsten hjälper med alla frågor som berör tjänsten, produkter eller betalning på e-postadressen kundtjanst@aatos.app eller på adressen https://aatos.app/se/.

Förenkla bouppteckning helt online
bouppteckning.se
En tjänst av Aatos - juridiska dokument enkelt online